Home‎ > ‎

Our Committee Members

Bhakti Desai - 905-273-9440
Hemant Patel - 416-840-4908         
Jethabhai Patel – 416-740-6250
Kalpana Desai - 905-461-9440      
Kanubhai Patel - 905-793-9992
Madhu Patel - 647-227-8590
Naimisha Patil - 647-539-1309   
NIrmala Chauhan - 905-856-5648  
Premendra Patil - 647-539-1309
Rajnibhai Patel - 905-790-9607        
Sangita Patel - 416-741-1830            
Shashikant Patel - 905-653-7173
Smitaben Bhatt - 289-801-2818      
Sudhir Desai - 647-377-3377
Sumitra Prajapat - 905-497-4799   
Usha Patel - 905-756-4079                     


Comments